Vedtekter

Vedtekter og retningslinjer for Ra Sanglag

Vedtekter for Ra sanglag – endret 2024
RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN l RA SANGLAG (for utskrift)
Retningslinjer for LOPPEKOMITEEN i Ra Sanglag (for utskrift)
RETNINGSLINJER FOR MUSIKKUTVALGET (for utskrift)
RETNINGSLINJER FOR ARRANGEMENTSKOMITEEN (for utskrift)
RETNINGSLINJER FOR HUSSTYRET l RA SANGLAG – For utskrift

Vedtekter og retningslinjer for Ra Sanglag

VEDTEKTER FOR RA SANGLAG

Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010
Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014, årsmøte 11.02.2023, årsmøte 10.02.24

 • 1 Organisasjon
  1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Horten kommune.
  1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund.
 • 2 Formål
  2.1 Korets overordnede mål er å skape interesse for god korsang og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt miljø slik at koret kan presentere seg som et interessant kulturtilbud i lokalsamfunnet.

Disse målene ønskes nådd gjennom
a.  god administrativ ledelse
b.  god planlegging, kortsiktig og langsiktig
c.  god økonomisk kontroll
d.  skolering av sangere/dirigent(er.
e. konsertering
f.  PR-virksomhet
g.  kontakt med kulturetaten
h.  kontakt med andre kor/musikkorganisasjoner

 • 3 Medlemskap

3.1 Opptak av medlemmer

 1. Alle med interesse for sang kan tas opp som medlem i koret etter stemmeprøve med dirigent
  b. Minstealder for opptak er 14 år.
  c.  Medlemskapet gjelder fra dato for opptak, men medlemskontingenten betales fra første
  påfølgende 1. januar eller 1. juli.
  d.  Tidligere medlemmer av koret og ektefeller/samboere/venner av aktive medlemmer kan bli støttemedlemmer og disse betaler en lavere kontingent. Støttemedlemmer er fritatt fra plikter under punktene 3.2 d og e.
  e.  Personer som har utmerket seg over lengre tid med innsats for koret, kan bli æresmedlemmer etter vedtak av styret med kvalifisert flertall. Alle medlemmer i koret kan levere forslag til æresmedlemmer. Slike forslag skal leveres styret, må være skriftlige og begrunnede. Styret kan på selvstendig grunnlag ta opp kandidater til vurdering.

3.2 Medlemmenes plikter

Et medlem plikter å
a.  arbeide for å nå korets mål
b.  følge korets vedtekter c. rette seg etter de vedtak som blir fattet
d.  møte opp til alle øvelser og opptredener hvis mulig
e.  Gjennomføre stemmeprøver når dirigenten finner dette nødvendig.
f.   Melde fravær til korets dirigent eller til gruppeleder i forbindelse med forestående konserter/opptredener
g.  betale medlemskontingenten innen fastsatt frist
h.  gi melding til korets styre dersom man ønsker permisjon eller ønsker å melde seg ut
i.   være med på dugnader og andre tiltak dersom man ikke har vektige grunner til å utebli

 • 4 Årsmøtet

Årsmøtet er korets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar.

4.1  Innkalling og beslutningsdyktighet
a.  Årsmøtet trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst 4 ukers varsel.
b.  Sakliste skal følge innkallingen.
c.  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal skriftlig og begrunnet være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.
d.  Senest 1 uke før årsmøtet skal styret sende ut årsmelding, regnskap, forslag til budsjett, valgkomiteens innstilling og andre dokumenter og innstillinger vedrørende saker som er fremmet på vedtektsbestemt måte. I årsmelding innarbeider styret årsrapport fra lokalet Furuhaug og andre undergrupper.
e.  Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med 14 dagers varsel når styret eller minst en tredel av medlemmene forlanger det. Sakliste og saksdokumenter skal følge innkallingen.
f.  Så vel ordinært som ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst en tredel av korets stemmeberettigede medlemmer er til stede.
g.  Møter ikke minst en tredel av korets stemmeberettigede medlemmer frem, innkalles det til nytt årsmøte med 14 dagers varsel. Det nye årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte.
h.  Alle medlemmer av koret har møte- og talerett på årsmøtet, men kun aktive medlemmer har stemmerett. Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker som ikke gjelder regnskap og årsmelding.

4.2  Ordinær årsmøteinnkalling

Sakliste ordinært årsmøte:
Årsmøtet er Ra Sanglag øverste myndighet
a.  Godkjenne stemmeberettiget
b.  Velge møteleder
c.  Velge møtesekretær
d.  Velge to medlemmer til tellekorps pluss ett medlem til å underskrive protokoll fra årsmøtet.
e.  Behandle innkalling
f.  Behandle sakliste
g.  Behandle årsmeldinger
h.  Behandle revidert regnskap for koret og eiendommen Furuhaug
i.   Behandle innkomne saker

 1. Behandle aktivitetsplan fram til neste årsmøte og 3 årsplan som rulleres hvert år.
  k. Fastsette kontingent
  l.   Vedta budsjett for koret og eiendommen Furuhaug
  m.  Foreta valg
  n.  Møteleder pluss en person valgt av årsmøtet signerer protokollen fra årsmøtet.

4.3 Valg

Det ordinære årsmøtet skal velge
a.  Styrets leder
b.  Styrets nestleder
c.  Styrets sekretær
d.  Styrets kasserer
e.  Styremedlemmer (minst 1.
f.  Varamedlemmer til styret (minst 1.
g.  Revisorer (2 stk.
h.  Tre medlemmer i valgkomiteen
i.  Leder i aktuelle utvalg/komiteer
j.  Medlemmer i aktuelle utvalg/komiteer
k.  To utsendinger til NKV’s årsmøte og to representanter til distriktsråd

4.4  Valgperiode

 1. Alle verv i styret velges for to år, unntatt leder som velges for ett år. Valg på leder skal være skriftlig.
  b. Halvparten av styret er på valg hvert år.
  c.  Alle verv i alle utvalg/komiteer velges for to år. Halvparten er på valg hvert år.
  d.  Valgkomiteen har tre medlemmer. Hvert år velges to medlemmer, én for ett år og én for to år. Medlemmet som velges for to år er leder i sitt andre funksjonsår.
  e.  Revisorer velges for ett år.
  f.  For øvrig følges Norges Korforbunds anbefalinger ved valg i koret.

4.5 Valgbarhet

 1. Alle aktive medlemmer i koret er valgbare til samtlige verv i styre, komiteer og utvalg.
  b. Støttemedlemmer er kun valgbare til husstyret for eiendommen Furuhaug, til arrangementskomiteen og til revisor.
 • 5 Korets drift

5.1 Styret
a.  Styret er ansvarlig for driften av koret, og forvaltning av korets eiendeler skal skje på en økonomisk forsvarlig og god måte.
b.  Styret er ansvarlig for engasjering og oppsigelse av dirigent, vaktmester/pedell og eventuelt andre ansatte.
c.  Leder og kasserer har etter vedtak i styret fullmakt til på vegne av Ra Sanglag å inngå  avtaler av økonomisk karakter.
d.  Styret skal arbeide innenfor de rammer som er fastsatt av årsmøtet.
e.  Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder pluss minst to styremedlemmer er til stede.
f.  Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
g.  Styremøter holdes så ofte leder finner det nødvendig eller når minst to medlemmer krever det.
h.  Varamedlemmer kalles inn til styremøtene.
j.   Dersom eiendommen Furuhaug ønskes avhendet må dette skje på et årsmøte og et ekstraordinært årsmøte, begge med 2/3 flertall

5.2 Andre utvalg og komiteer
a.  For de utvalg/komiteer som årsmøtet har valgt, skal det være retningslinjer. Retningslinjene vedtas første gang på årsmøtet. Senere endringer i retningslinjene kan gjøres med simpelt flertall på et medlemsmøte.
b.  Alle utvalg/komiteer skal rapportere til styret.

 • 6 Kontingent
 1. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og innbetales med en halvdel vår og høst. b. Årsmøtet fastsetter også kontingent for støttemedlemmer og denne innbetales hver høst.
  c.  Medlemmer som har søkt permisjon, betaler halv kontingent i permisjonstiden. Permisjon under et halvt år medfører ikke redusert kontingent.
 • 7 Medlemsmøter

Det skal avholdes medlemsmøter ved behov, men minst ett møte pr. kalenderår.§8 Endring av vedtektene Endringer av Ra Sanglags vedtekter kan bare skje på ordinært årsmøte. Enhver endring må ha minst to tredels flertall. Forslag til vedtektsendringer skal leveres skriftlig til styret minst  3 uker før årsmøtet.

 • 9 Oppløsning
 1. Beslutning om oppløsning av Ra Sanglag krever:
 2. To tredels flertall på ett ordinært årsmøte.
 3. Ett ekstraordinært årsmøte avholdes senest etter 3 mnd etter årsmøtet, også her kreves det to tredels flertall
 4. Sittende styre skal etter gyldig vedtak om nedleggelse fortsatt forvalte korets økonomiske midler og eiendeler på forsvarlig vis, snarest iverksette prosessen med salg av ovennevnte. Styret gis fullmakt til å innhente nødvendig bistand for å sikre en god og ryddig avviklingsprosess. Ved et salg vil Horten kommune ha forkjøpsrett til eiendommen.
 5. Overskuddsmidler etter endt sluttoppgjør skal gå til opprettelse av et fond som skal disponeres av Korforbundet i Vestfold og Telemark. Fondsmidlene skal benyttes til fremme av sang og korvirksomhet i korforbundets virkeområde med særlig vekt på Ra Sanglags distrikt. Det kan årlig utdeles maksimalt 10% fra fondet. Fondsforvalter har myndighet til selv å avgjøre når fondet kan restutdeles.
 6. Styret oppløser seg selv når arbeidet med salg av eiendom/løsøre og opprettelse av fond er utført.